Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez

Sonepar Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W celu doprecyzowania dalszego przekazu będziemy posługiwać się następującymi definicjami:

 • Spółka lub Administrator – Sonepar Polska z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 81,   Sąd Rejonowy Katowice VIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000056882, NIP: 634-013-56-76
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna, z którą Spółka zawarła chociaż jedną umowę kupna/sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub podmiot gospodarczy z którym spółka nawiązuje kontakt biznesowy.  
 • Osoba kontaktowa – każda osoba fizyczna, która kontaktuje się z pracownikami i przedstawicielami Spółki w celu nawiązania współpracy handlowej, która może stać się Klientem. W szczególności osobą kontaktową może być pracownik Klienta lub osoba wyznaczona do jego reprezentacji. W takiej sytuacji Klient może udzielić takiej osobie stosownych upoważnień, o czym może poinformować Spółkę.


Kto jest administratorem danych osobowych i z kim można się kontaktować

 • Administratorem danych osobowych Klientów oraz Osób kontaktowych jest Spółka
 • Administrator powołał inspektora d.s. ochrony danych osobowych (Radosław Kamiński), z którym należy kontaktować się korespondencyjnie na adres siedziby firmy, najlepiej z dopiskiem „Inspektor danych osobowych” lub wysyłając korespondencję na adres e-mail: daneosobowe@sonepar.pl we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych  mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • Zawarcia umowy handlowej kupna/sprzedaży, oraz czynności zmierzających do zawarcia takiej umowy, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane  osoby działającej w interesie i w imieniu Klienta, np. osoba taka jest uprawniona do składania zamówień w Sonepar Polska w imieniu Klienta lub odbierania zamówień od Sonepar Polska w imieniu Klienta.
 • Użytkowania systemu faktury elektronicznej w zakresie wskazanych danych we wniosku o udostępnienie faktur w formie elektronicznej na podstawie podpisanego porozumienia o udostępnienie faktur w formie elektronicznej.
 • Użytkowania systemu sprzedaży z użyciem platformy internetowej w zakresie wskazanych danych we wniosku o udostępnienie platformy internetowej na podstawie zaakceptowanego regulaminu korzystania z platformy eHandel.
 • Odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym oferowanym przez Spółkę w ramach czynności poprzedzających zawarcie umowy handlowej, niezależnie od formy tej odpowiedzi.
 • Realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
 • Wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby, której to dotyczy np. wysyłki newslettera lub zgody na przeprowadzanie ankiet, konkursów lub udziału w wydarzeniach, których organizatorem jest Administrator.


    W przypadkach:
            - Weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest osobą uprawniona do reprezentowania Klienta, w szczególności, jeżeli  
              osoba taka zaciąga zobowiązania w imieniu Klienta np. pobierając towar w imieniu Klienta na podstawie
              posiadanego upoważnienia.
            - Dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywania umów handlowych oraz ochrony przed takimi roszczeniami
            - Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług
            - Utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Klientem i Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
            - Sporządzania raportów i analiz związanych z wykonanymi transakcjami, włączając w to historię płatności oraz 
              statystyki oferowanych/sprzedanych produktów i usług.
            - Sporządzania statystyk odwiedzin oraz analizy ruchu sieciowego w zakresie korzystania z elementów    
              znajdujących się na stronie internetowej Administratora z wykorzystaniem narządzi Google Analytics.

podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

W przypadku danych osobowych dotyczących zawieranych umów handlowych oraz czynności zmierzających do zawarcia takich umów Administrator przetwarza następujące informacje:

 • Imię i nazwisko Klienta lub nazwa firmy
 • Adres prowadzenia działalności a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej adres podany przez Klienta,
 • Adresy dostaw towarów wskazanych przez Klienta,
 • Numer NIP, jeżeli Klient prowadzi działalność gospodarczą.
 • numer rachunku bankowego, w przypadku realizowania zapłaty przelewem
 • podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających podpisu (np. dokument odbioru towaru)
 • adres e-mail do korespondencji
 • numer telefonu kontaktowego
 • historię transakcji, w tym transakcje zakupu/sprzedaży, przesyłane zapytania ofertowe i zapytania o produkty
 • historię komunikacji z Klientem

W przypadku zamówień realizowanych za pomocą systemu sprzedaży internetowej lub korzystania z portalu faktury elektronicznej, numer IP, z którego wysyłane było zamówienie, wraz z rodzajem urządzenia, które było użyte do realizacji transakcji

W przypadku danych osobowych Osób kontaktowych Administrator przetwarza:

 • Imię i nazwisko
 • Stanowisko
 • Dane adresowe
 • Telefon kontaktowy
 • Nazwa firmy
 • Kontaktowy Adres e-mail
 • Zajmowane stanowisko (jeżeli Osoba jest pracownikiem Klienta)
 • Posiadane uprawnienia wskazane przez Klienta
 • Numer dokumentu tożsamości, w przypadku uprawnień do reprezentowania Klienta w zakresie odbioru towarów w imieniu Klienta
 • Historię komunikacji z Osobą kontaktową. 


W przypadku danych osobowych używanych dla celów realizacji dostępu do portalu sprzedaży internetowej lub portalu faktury elektronicznej administrator przetwarza informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Telefon kontaktowy
 • Adres e-mail
 • Nazwa firmy
 • Historia aktywności w portalu (ostatnie 12 miesięcy)


Podanie danych osobowych o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub prawnym,  jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony Administratora zmierzających do zawarcia umowy handlowej lub innych usług, które są świadczone przez Administratora.

Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych w celach automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania o którym mowa w Ogólnym Rozporządzeniu dotyczącym ochrony danych osobowych.

Informacje dotyczące statystyk i analizy ruchu zbierane z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics są przetwarzane w zakresie niezbędnym do sporządzania statystyk odwiedzin, jednak w pewnych specyficznych przypadkach mogą one wskazywać pośrednio lub bezpośrednio (adres IP) na dane osobowe.


Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

 • W przypadku wykonania umowy handlowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane Klienta niezbędne do zawarcia umowy handlowej przechowywane są 5 pełnych lat kalendarzowych od daty wystąpienia obowiązku podatkowego, nie krócej jednak niż do upływu roku od wygaśnięcia zobowiązań Administratora wynikających z umowy.
 • W przypadkach dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami dane przechowywane są minimum do momentu przedawnienia się roszczenia lub zakończenia postępowania, nie dłużej jednak niż do końca pełnego roku kalendarzowego po dacie przedawnienia się roszczenia lub zakończenia postępowania.
 • W przypadku, kiedy do zwarcia umowy handlowej nie doszło, dane Klienta przetwarzane są pełne 5 lat od ostatniej czynności zmierzającej do zawarcia umowy handlowej (wysłanej oferty, odpowiedzi na zapytanie ofertowe). Jednostronny kontakt ze strony Administratora nie przedłuża tego okresu.
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane (np. newsletter), dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 • W przypadku kiedy przetwarzane są dane Osoby kontaktowej, dane przetwarzane są do momentu otrzymania żądania wstrzymania ich dalszego przetwarzania, lub otrzymania żądania ich usunięcia, chyba, że dane tej osoby związane są pośrednio lub bezpośrednio z nierozliczonymi umowami handlowymi, np. osoba występuje jako osoba odbierająca towar w imieniu Klienta. W takiej sytuacji dane przetwarzane są do chwili całkowitego rozliczenia transakcji z Klientem.
 • W przypadku korzystania z serwisów sprzedaży internetowej oraz faktury elektronicznej dane są przetwarzane do momentu otrzymania informacji o rezygnacji z usługi.
 • Dane źródłowe gromadzone za pomocą narzędzi Google Analytics przechowywane są przez okres 24 miesięcy od ich pozyskania.


Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane

 • Administrator w ogromnej większości przypadków pozyskuje dane bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje podstawowe dane wchodząc w interakcje z pracownikami lub przedstawicielami administratora. Informacja taka może być dostarczona do administratora:

           - na piśmie poprzez wysłanie korespondencji pocztowej na adres Administratora albo adres jakiejkolwiek jego
             placówki
          - wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktów biznesowych lub zapytań o produkty
            z prośbą o udzielenie odpowiedzi zwrotnej
          - telefonicznie, kontaktując się z pracownikami Administratora

 • Dane kontaktowe osób reprezentujących Klienta Administrator może pozyskać bezpośrednio od Klienta, jeżeli takie jest wymaganie biznesowe Klienta i zamierza on wskazać swoich reprezentantów biznesowych w określonych obszarach działania
 • Administrator może pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), firmowych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny.
 • W przypadkach wykorzystania systemów eHandel oraz eFaktura dane pozyskiwane są ze złożonych wniosków o dostęp do tych systemów.
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Administratora

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza Administrator ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych – jeżeli chce dowiedzieć się jakie dane przetwarzane są przez Administratora
 • sprostowania danych – w każdym przypadku, kiedy uzna, że dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe,
 • ograniczenia przetwarzania – w każdym przypadku, kiedy uzna, że zakres przetwarzanych danych jest nieadekwatny do celów do jakich to przetwarzanie jest wykonywane,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w każdym przypadku, kiedy uzna, że dany cel przetwarzania danych ma zostać wstrzymany
 • cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym  cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które dokonywane było w przeszłości.
 • usunięcia danych (realizacji prawa do bycia zapomnianym), jeżeli uzna, że chce skorzystać z takich uprawnień.
 • Przeniesienia danych – każda osoba fizyczna może wystąpić o zapisanie wszystkich przekazanych do Administratora danych do osobnego pliku w celu przekazania tych danych  do innego podmiotu. Zakres przekazywanych danych dotyczy danych osobowych z uwzględnieniem interesów i tajemnicy handlowej Administratora danych.
 • Wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego


Operacje usunięcia, sprostowania danych, wstrzymania dalszego przetwarzania  danych i egzekwowania prawa do bycia zapomnianym, realizowana jest przez Administratora niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania od osoby, której dane są przetwarzane, po potwierdzeniu jej tożsamości, chyba, że taka operacja stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa lub jest sprzeczna z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora. Przykładowo, jeżeli dane Klienta występują na Fakturze VAT i nie upłynął okres, w którym Administrator ma obowiązek przechowywania tych danych dla celów realizacji obowiązku podatkowego, a Klient zażądał ich usunięcia, żądanie takie nie będzie mogło być przez Administratora wykonane.

W celu realizacji praw o których mowa powyżej należy kontaktować się na adres siedziby Spółki lub wysyłając korespondencję elektroniczną na adres daneosobowe@sonepar.pl

W przypadku zgód na otrzymywanie newslettera, rezygnacja z usługi odbywa się w sposób automatyczny po wykonaniu określonej czynności usunięcia swojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej.
Podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe

Administrator udostępnia dane następującym podmiotom, które wspomagają działalność prowadzoną przez administratora:

 • Firmom transportowym i spedycyjnym współpracującym z Administratorem, w zakresie adresów dostaw towarów oraz danych osób uprawnionych do odbioru towarów w imieniu Klienta
 • Firmie świadczącej wsparcie w zakresie użytkowanego systemu ERP, w zakresie minimalnym w jakim jest to konieczne dla celów wykonywania prac serwisowych
 • Firmie prowadzającej dla Administratora usługi zarządzania kopiami zapasowymi użytkowanych systemów informatycznych.
 • Firmie dostarczającej Administratorowi usługi mocy obliczeniowej w postaci tzw. chmury prywatnej i udostępniającej specjalistyczne Data Centre w celu umożliwienia funkcjonowania systemów informatycznych Administratora.
 • Firmie realizującej na zlecenie Administratora usługi wysyłania wiadomości SMS w oparciu o zarejestrowane żądania Klientów lub Osób kontaktowych
 • Firmie realizującej na zlecenie Administratora usługi marketingowe w postaci newslettera i usług badania opinii o Administratorze.
 • Firmie świadczącej dla Administratora usługi poczty elektronicznej oraz udostępniania zasobów dyskowych  w tzw. chmurze obliczeniowej.
 • Współpracującym z Administratorem kancelariom prawnym oraz firmom ubezpieczeniowym i windykacyjnym w zakresach wynikających z prowadzonych spraw związanych z odzyskiwaniem należności oraz ubezpieczaniem transakcji lub obroną przed roszczeniami.
 • Współpracującymi z administratorem kontrahentami (np. dostawcy) w zakresie koniecznym do wykonania umów handlowych (np. podanie adresu klienta i kontaktu w przypadku bezpośredniej dostawy towaru od dostawcy do klienta).


W każdym przypadku udostępniania danych osobowych lub zaistnienia możliwości udostępnienia takich danych Administrator stosuje procedury organizacyjne i środki techniczne minimalizujące zakres udostępnianych danych oraz ryzyko dostępu do tych danych przez osoby nieuprawnione.

Administrator przekazuje dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonego celu handlowego, w szczególności nie udostępnia danych innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. Ochrona informacji związanych z danymi Klientów oraz Osób kontaktowych jest dla Administratora zadaniem priorytetowym.  

Administrator nie udostępnia danych Klientów oraz Osób kontaktowych poza granice Unii Europejskiej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dyspozycja zostaje zlecona przez Klienta (np. zlecenie wysłanie towaru na zlecenie Klienta poza granice UE).

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar