Polityka dotycząca praw człowieka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako uczestnik inicjatywy ONZ Global Compact i zgodnie z naszym Kodeksem
postępowania, Sonepar zobowiązuje się do poszanowania praw człowieka
i ochrony środowiska. Wierzymy, że każdy ma prawo być traktowany z godnością
i szacunkiem. Jest to obowiązek każdego z nas wszędzie, każdego dnia,
we wszystkim co robimy.

Jako światowy lider dystrybucji produktów, rozwiązań i usług elektrotechnicznych B2B, 
Sonepar jest wpływowym graczem w całym łańcuchu dostaw. Grupa bierze na siebie 
odpowiedzialność za poszanowanie praw człowieka i reagowanie na skutki, jakie może
mieć jej działalność. Prawa człowieka stały się integralną częścią planu działania
w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

Oprócz postrzegania i promowaina praw człowieka w całej naszej działalności,
preferujemy partnerów biznesowych, którzy podzielają nasze zaangażowanie
w postrzeganie uznanych na całym świecie standardów.

Naszym celem jest wdrożenie procesów mających na celu identyfikację,
zapobieganie, ograniczanie i odpowiedzialność za sposób, w jaki przeciwdziałamy
negatywnemu wpływowi na prawa człowieka, który może wystąpić w naszej
działalności i w wyniku naszych relacji biznesowych. Po zidentyfikowaniu
negatywnego wpływu na prawa człowieka zobowiązujemy się do wdrożenia
procedur ograniczających ten wpływ.

W ramach mapowania ryzyka i oceny skuteczności naszych działań, nasze
procedury i procesy będą poddawane okresowym przeglądom w celu
uwzględnienia zdobytych doświadczeń.

 

We are Sonepar, Powered by Difference

Philippe Delpech
Dyrektor Generalny

 

Nasze zobowiązania na rzecz przestrzega nia praw naszych pracowników

Zakaz pracy nieletnich

Sonepar zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim formom pracy nieletnich i stara się przestrzegać standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Zakaz pracy przymusowej

Grupa sprzeciwia się pracy przymusowej w jakiejkolwiek formie. Gwarantuje, że pracownicy dobrowolnie wybierają miejsce pracy i mogą je opuścić zgodnie z warunkami zatrudnienia, z zachowaniem stosownego okresu wypowiedzenia.

Zwraca się szczególną uwagę, żeby pracownicy nie byli pod presją innych form pracy przymusowej, w szczególności wynikających z trudności ekonomicznych powiązanych z zatrudnieniem lub procesem rekrutacji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu naszych pracowników na całym świecie jest jednym z najwyższych priorytetów Sonepar. Bezpieczeństwo i organizacja pracy są stale ulepszane zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz lokalnymi prawem i regulacjami. Sonepar wdraża różne środki w celu zmniejszenia ryzyka związanego z bezpieczeństwem swoich pracowników.

Wolność zrzeszania się i układy zbiorowe

Sonepar uznaje wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych. Dialog społeczny odbywa się w różnych formach w całej Grupie, w zależności od kultury, praktyk oraz obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

Zakaz dyskryminacji, różnorodność i integracja

Sonepar sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji i promuje różnorodność w miejscu pracy. Różnorodność jest promowana na wszystkich poziomach w całej Grupie. Sonepar kładzie nacisk na równość w miejscu pracy i zapewnia integracyjne środowisko, w którym pracownicy mają równe szanse na pełny rozwój swoich umiejętności i kompetencji. Wykazanie się umiejętnościami, postawą przywódczą i wynikami są jedynymi istotnymi kryteriami oceny zdolności danej osoby do wykonywania pracy i możliwości awansu wewnętrznego. Sonepar pomaga również w dostosowaniu stanowisk pracy lub warunków pracy, aby umożliwić integrację pracowników niepełnosprawnych.

Godne warunki pracy

Grupa zapewnia swoim pracownikom sprawiedliwe i dogodne warunki pracy. Wynagrodzenie i świadczenia są zaprojektowane tak, aby zapewnić pracownikom odpowiednią płacę wystarczającą na pokrycie kosztów utrzymania. Sonepar szanuje i wspiera prawa swoich pracowników do odpoczynku i spędzania czasu z rodziną.

Przemoc i molestowanie

Sonepar nie zgadza się na przemoc ani mobbing w jakiejkolwiek formie w miejscu pracy i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapobiegania i karania takich zachowań, a także wspierania osób poszkodowanych.

Nasze zobowiązania na rzecz lokalnych społeczności

Sonepar jest odpowiedzialnym uczestnikiem życia społecznego, dobrym sąsiadem i zaangażowanym działaczem na rzecz społeczności, w których prowadzi działalność. Dążymy do wywierania pozytywnego wpływu na społeczności, których jesteśmy członkiem. Grupa zwraca szczególną uwagę na wpływ, jaki jej działalność może mieć na bezpośrednie otoczenie jej oddziałów, środowisko i bioróżnorodność, społeczności lokalne i społeczeństwo jako całość

Nasze zobowiązania na rzecz rdzennej ludności

Sonepar zobowiązuje się do poszanowania praw i kultur ludności rdzennej, zgodnie z Deklaracją Praw Ludności Rdzennej ONZ (UNDRIP) i Konwencją MOP nr 169.

Zgodność z międzynarodowymi standardami

Sonepar popiera międzynarodowo przyjęte prawa człowieka określone w następujących konwencjach i międzynarodowych standardach:
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; • Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca podstawowych praw i warunków pracy;
• Deklaracja Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych;
• Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka;
• Inicjatywa ONZ Global Compact;
• Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych;
• Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ;
• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ;
• Deklaracja ONZ w sprawie praw ludności rdzennej;
• United Nations Global Compact; Dobrowolne zasady dotyczące bezpieczeństwa i praw człowieka (VPSHR);
• Zrównoważony rozwój
W przypadku rozbieżności między standardami międzynarodowymi a lokalnymi przepisami i regulacjami, Sonepar zawsze będzie dążyć do tego, co najlepsze dla pracowników, szanując zasady uznanych na całym świecie praw człowieka, w sposób, który pozostaje zgodny z lokalnymi przepisami i regulacjami

Nasze zobowiązania WOBEC PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Grupa nawiązała długoterminowe relacje biznesowe z partnerami branżowymi (klientami, dostawcami, inwestorami itp.), którzy są otwarci
i wzajemnie się wspierają. Szanujemy prawa naszych partnerów biznesowych i ich pracowników oraz oczekujemy, że będą przestrzegać
praw człowieka w co najmniej takim samym stopniu jak my.

Łańcuch dostaw Sonepar

Sonepar kupuje wszystkie towary, które dystrybuuje od firm zewnętrznych z różnych krajów na całym świecie. Z tego powodu Sonepar wymaga od dostawców przestrzegania Kodeksu
Postępowania Dostawców dostępnego pod poniższym linkiem: https://www.sonepar.com/supplier-code-of-conduct
Sonepar wymaga od wszystkich swoich dostawców i podwykonawców przestrzegania standardów i praktyk co najmniej równoważnych z tymi
zawartymi w Kodeksie Postępowania Dostawców Sonepar i niniejszej Polityce Praw Człowieka.

ZARZĄDZENIE

Niniejsza Polityka została formalnie zatwierdzona przez Dyrektora Generalnego Sonepar.
Firma Sonepar wybrała wielofunkcyjne podejście do zarządzania wyzwaniami związanymi z prawami człowieka. Bieżące zarządzanie
kwestiami Praw Człowieka obejmuje różne Działy. Dział do Spraw Zgodności z Przepisami jest odpowiedzialny za opracowanie i monitorowanie skutecznego wdrażania i stosowania niniejszej Polityki.
Wszelkie pytania można kierować na adres: groupcompliance@sonepar.com.
Grupa i Lokalne Działy HR zapewniają, że nasze standardy pracy spełniają lub przewyższają obowiązujące przepisy. Lokalne działy BHP dbają o bezpieczeństwo naszych pracowników.

Nieprzestrzeganie zasad niniejszej polityk

Nieprzestrzeganie niniejszej Polityki może mieć poważne negatywne konsekwencje nie tylko dla firmy Sonepar, ale także dla osób naruszających jej postanowienia.
Dlatego każde naruszenie będzie traktowane bardzo poważnie. Poszkodowani otrzymają wsparcie, a sytuacja zostanie wyjaśniona w celu uniknięcia kolejnych tego typu przypadków w Grupie.

Jak zgłaszać nieprawidłowości?

Sonepar zachęca wszystkich swoich pracowników, klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych do zgłaszania wszelkich wątpliwości związanych z bezpośrednią
działalnością lub działaniami w ramach łańcucha dostaw za pośrednictwem kanałów i narzędzi raportowania. Obejmuje to wszelkie okoliczności, które mogą powodować
ryzyko naruszenia Praw Człowieka. Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Sonepar została opracowana w taki sposób, aby ułatwić każdemu ujawnianie informacji
w dobrej wierze, bez obawy przed konsekwencjami odwetowymi.
Polityka dotycząca praw człowieka_.pdf
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar